Informatie rondom het retour zenden van alle bij ParfumExplosie bestelde producten.

Retourneren:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de verzendkosten van het retourzenden wordt vergoed met een maximum van € 6,75. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen (info@parfumexplosie.nl) en vul het retourformulier in. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour teruggestort worden, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Let op: gebruikte artikelen c.q. geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. 

Uitzonderingen retourneren:

Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantiebepalingen ParfumExplosie (zie ook onze algemene voorwaarden ):

art. 6.1 ParfumExplosie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

art. 6.2 De garantietermijn van ParfumExplosie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ParfumExplosie is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

art. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan I ParfumExplosie deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ParfumExplosie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan ParfumExplosie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

art. 6.4 Indien klachten van de afnemer door ParfumExplosie gegrond worden bevonden, zal ParfumExplosie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ParfumExplosie en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van ParfumExplosie) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ParfumExplosie gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ParfumExplosie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

art. 6.5 ParfumExplosie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

art. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ParfumExplosie in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ParfumExplosie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ParfumExplosie

Kastanjelaan 19, 4744 CJ Bosschenhoofd

Kvk: 80459005

Btw-identificatienummer: NL003446391B50